Movie Poll

Inleiding

De BIOSKOOP - Movie Poll (hierna genoemd "wedstrijd") is een initiatief van Future of Events BV, Vijverhof 11, 9050 Gentbrugge, België (hierna genoemd “BIOSKOOP”, “wij”, “ons” of “onze”). Via deelname maakt elke persoon die meedoet aan de wedstrijd (hierna genoemd "deelnemer") kans op één gratis toegangsticket tot BIOSKOOP, datum en locatie nader te bepalen (hierna genoemd "prijs"). Deelname aan de wedstrijd houdt in dat de deelnemer de huidige deelnamevoorwaarden en eventuele beslissingen van BIOSKOOP betreffende de wedstrijd aanvaardt. BIOSKOOP kan deze deelnamevoorwaarden zonder verwittiging van de deelnemer wijzigen en raadt daarom aan deze deelnamevoorwaarden regelmatig te raadplegen. Deelname is gratis en brengt geen enkele aankoopverplichting met zich mee. Elke deelnemer mag maximum één keer deelnemen. De wedstrijd staat open voor natuurlijke personen vanaf achttien jaar die op het Belgische grondgebied wonen, met uitzondering van medewerkers van BIOSKOOP of betrokken partners en leveranciers.

Verloop wedstrijd

Om deel te nemen, moeten deelnemers ten laatste vier weken voor aanvang van een editie van BIOSKOOP (1) de Facebookpagina van BIOSKOOP volgen en (2) de BIOSKOOP - Movie Poll invullen. Indien de deelnemer de Facebookpagina nog niet volgt, kan de deelnemer deze volgen door op de vind-ik-leukknop van de pagina te klikken. Indien de deelnemer de pagina wel reeds volgt, kan de eerste stap overgeslagen worden. Het al dan niet reeds volgen van de Facebookpagina heeft geen enkele invloed op het verloop van de wedstrijd of op het bepalen van de winnaar.

Bepalen van een winnaar

De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle geldige deelnames die het verloop van de wedstrijd hebben nageleefd. De winnaar wordt ten laatste twee weken voor aanvang van een editie van BIOSKOOP bekend gemaakt via de Facebookpagina van BIOSKOOP en vervolgens gecontacteerd via e-mail. Alle deelnemers stemmen specifiek in met de publicatie van hun naam indien ze als winnaar van de wedstrijd worden aangeduid. Er zijn geen troost- of andere prijzen voorzien.

Prijs in ontvangst nemen

Zodra de winnaar bekend is gemaakt, dient deze persoon binnen 48 uren een persoonlijk bericht te sturen naar BIOSKOOP via één van bovengenoemde kanalen of via e-mail naar support@bioskoop.events, future-of-events.be, habitat.events. BIOSKOOP neemt vervolgens contact op met de winnaar om de prijsuitreiking verder af te handelen. Indien de winnaar niet binnen de genoemde termijn of via de voorgeschreven wijze contact opneemt met BIOSKOOP dan vervalt het recht op de prijs. BIOSKOOP heeft dan het recht om andere winnaars te selecteren op basis van de genoemde criteria. Het winnen van de prijs op zich geeft de deelnemer onder geen enkele voorwaarde het recht op gratis toegang tot BIOSKOOP. De prijs kan dus enkel in ontvangst genomen worden mits het vertonen van een geldig toegangsticket.

Beschikbaarheid prijzen

De prijzen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. Indien de gecommuniceerde prijzen niet meer, of zeer moeilijk te verkrijgen zijn, behoudt BIOSKOOP zich het recht voor een gelijkwaardige alternatieve prijs aan te bieden. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs. De prijs wordt via e-mail toegestuurd naar de winnaar. Eenmaal een prijs werd verstuurd, kan BIOSKOOP niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verlies van de prijs of een vertraging in ontvangst.

Fouten in deelname

BIOSKOOP kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld indien de deelnemer verkeerde informatie, zoals telefoonnummer, e-mail- of huisadres, opgeeft waardoor de deelnemer niet kan worden bereikt. Deelnemers die hun deelname onjuist of onvolledig invullen, worden gediskwalificeerd en komen daardoor niet in aanmerking voor de toekenning van prijzen.

Uitsluiten van deelnemers

BIOSKOOP heeft het recht om een deelnemer van de wedstrijd uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer bewust onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen. BIOSKOOP heeft ook het recht om deelnemers die ongepaste reacties sturen, uit de wedstrijd uit te sluiten. Als ongepaste reacties beschouwt BIOSKOOP (1) reacties die inbreuk kunnen plegen op de persoonlijkheidsrechten, privacy of portretrecht van een persoon, (2) reacties die inbreuk kunnen plegen op auteursrechten, merkenrechten of andere eigendomsrechten van derde partijen en (3) reacties die beschouwd kunnen worden als lasterlijk, beledigend, beschamend, bedreigend, misbruikend, pestend, vulgair, obsceen, hatelijk, seksueel-expliciet, racistisch, kwetsend of bezwaarlijk op eender welke andere manier. BIOSKOOP kan, geheel naar eigen inzicht, ook ander materiaal weigeren dat wordt aangemerkt als ongeschikt voor deze wedstrijd.

Persoonlijke gegevens

Alle deelnemers stemmen er specifiek mee in dat hun persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt worden door BIOSKOOP en voor commerciële doeleinden mogen gebruikt worden. Het privacybeleid van BIOSKOOP maakt integraal deel uit van deze deelnamevoorwaarden.

Aansprakelijkheid

BIOSKOOP is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de actie maakt, noch is BIOSKOOP aansprakelijk voor schade die de deelnemer zou ondervinden indien (1) de duur van de wedstrijd wordt gewijzigd, indien (2) de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd of indien (3) er niet kan worden overgegaan tot prijsuitreiking door overmacht of eender welke andere oorzaak die zich voordoet buiten de wil van BIOSKOOP om. Bij wijzigingen of annulering van de wedstrijd heeft de deelnemer geen recht op enige vorm van schadevergoeding. Deze promotie wordt daarnaast op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook. Facebook is in geen geval aansprakelijk ten aanzien van de deelnemers voor enige schade door deelname aan deze wedstrijd.

Toepasselijk recht

Over de uitslag van deze wedstrijd zal niet gecorrespondeerd worden en deelnemers hebben niet het recht om de uitslag van deze wedstrijd gerechtelijk of op welke andere wijze ook aan te vechten. In alle situaties waarin deze deelnamevoorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie van BIOSKOOP hoe een situatie verder wordt afgehandeld. Het besluit van de organisatie van BIOSKOOP is niet voor beroep vatbaar. Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is het Belgisch recht van toepassing, waarbij de territoriale bevoegdheden van de Rechtbanken worden bepaald door de maatschappelijke zetel van Future of Events BV.

Vragen / Feedback

Is er iets niets duidelijk? Of kunnen we iets aan deze pagina verbeteren? Stuur dan zeker jouw vraag of opmerkingen naar support@bioskoop.events

.